Reguleringsplanen for Grålumveien 40 a er vedtatt!

Formålet med planarbeidet er å fortette en eneboligeiendom i Sarpsborg kommune fra frittliggende enebolig til konsentrert boligbebyggelse, fordelt på flere mindre volumer. Planen tilrettelegger for terrengtilpassede strukturer som følger Greåkeråsens silhuett. Deler av planområdet tilhører et eksisterende grøntdrag. Dette sikres i planen som grøntområde og er et viktig plangrep. Bebyggelsen vil være eksponert, men vil ikke bryte silhuetten over Greåkerfjellet. Foreløpig skisseprosjekt som ligger til grunn for reguleringsplanen viser 11 leiligheter fordelt på tre bygningsvolumer liggende vestvendt. 

Planen tilrettelegger for et mindre fortettingsprosjekt med leiligheter i ulike størrelser med god tilgang til lekeareal og variert uteoppholdsareal. Alle leiligheter vil ha fasade i minst to retninger. Solstudier av skisseprosjekt viser at det vil være gode solforhold på ettermiddag og kveld både for nye bygningsvolum og eksisterende omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsens struktur åpner for varierte leilighetsstørrelser tilpasset ulike beboere, fra førstegangskjøpere til små familier og eldre.