Plan og Regulering

Som arkitektkontor ønsker vi å tilby en skreddersydd reguleringsprosess der vi kan følge et prosjekt helt fra regulering og inn i prosjekteringsfasen. Vi tror arkitektkompetanse inn i reguleringsprosesser er avgjørende for å sikre en gjennomførbar plan der sentrale kvaliteter er innarbeidet i plangrepet. En god reguleringsplan skal kunne inneholde fleksibilitet, og samtidig sikre gode kvaliteter både for et fremtidig prosjekt og dets omgivelser.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for utvikling av et avgrenset område, og kan enten være overordnet eller skreddersydd til et spesifikt prosjekt. Reguleringsplanen fastsetter hvordan et område kan brukes, hva som kan bygges der og hvilke kvaliteter som skal sikres videreført. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i retningslinjer i overordnede planer, som for eksempel kommuneplaner. En vedtatt reguleringsplan er en politisk beslutning der kommunestyret avveier ulike hensyn og interesser. En effektiv reguleringsplanprosess skal utvikle forslag til planløsninger, involvere de som blir berørt på en relevant måte, og gi et helhetlig grunnlag for kommunestyrets vedtak i plansaken.

Utarbeidelse og behandling av en reguleringsplan kan forventes å ta omtrent ett til to år fra varsel om oppstart, avhengig av bl.a. planens omfang, type og politiske prosesser.

Innenfor regulering/arealplanlegging tilbyr vi bl.a. følgende tjenester:

  • Områderegulering m/tilhørende illustrasjonsprosjekt
  • -Detaljregulering m/tilhørende illustrasjonsprosjekt
  • Innspill til pågående arealplanprosesser, gjerne med tilhørende mulighetsstudie
  • Endring av eksisterende reguleringsplan
  • Konsekvensutredninger
  • Kulturminnefaglige analyser og vurderinger
  • Stedsanalyser
  • Mulighetsstudier og alternativvurderinger