Flermannsbolig


VAMMAVEIEN

Arkitekt
Kjell Christian Thorsen
Waqas Afzal
Byggherre
Vammaveien 15 AS / Veidekke
Lokasjon
Askim
Funksjon
Leiligheter med parkering i kjeller
Status
Rammegodkjent 2014

Bildegalleri

Om VAMMAVEIEN

Vammaveien 24-32 ligger i ytterkanten av boligbebyggelse adskilt fra sentrum ved Osloveien. Mot vest og syd grenser området mot boligbebyggelse, og mot øst og nord mot næring i form av forretnings- og kontorbygg samt hotell og selskapslokaler.Prosjektet forholder seg til gjeldende reguleringsplan for området, og er planlagt med næringslokale/butikk i første etasje og med boliger i andre, tredje, fjerde og en inntrukket femte etasje over bygg A. Parkeringskjeller og boder blir anlagt i underetasjen. Den planlagte bebyggelsen bygger delvis på eksisterende fundament/ kjeller i det såkalte Stubberudbygget fra 70-tallet. Dette gir plasseringen og utstrekningen for bygg B. Videre er det nord for dette et nytt bygningsvolum som strekker seg i nord syd retning. De to byggene er bundet sammen med felles parkeringskjeller og næringslokale/butikk i plan 1, men fremstår formalt som to separate og ulike bygningsvolumer satt opp mot hverandre hvor bygg B er det tyngre bygget som står i terrenget, og hvor bygg A er det noe mer svevende bygget som flyter over næringslokalene. De to hovedbygningene er klart adskilt fra plan 2 og oppover. I dette mellomrommet anlegges det i plan 2 et felles uteoppholdsareal. Bygningene vil i hovedsak få tre hovedinnganger for boligene. Inngang en vil bli via parkeringskjeller i underetasjen. Det vil også være egen inngang direkte fra utsiden på dette planet plassert i mellomrommet mellom de to bygningene i forlengelsen av besøksparkering og i umiddelbar nærhet til leke- og uteoppholdsareal. I tillegg til dette vil det være en egen inngang for boligene i plan 1 mot øst i direkte tilknytning til trapp og heistårn. Inngangen vil skilles ut fra parkeringsplass for butikker med eget belegg på bakken og egen markert inngangsramme.Boligdelene i bygg A og B er knyttet sammen med svalganger mot øst. Disse svalgangene tenkes delvis avskjermet med et halvtransparent grid. Dette for å avskjerme boligene fra parkeringsplassen til butikk samt Vammaveien.