SKOGLYVEIEN

Arkitekt
Tone Krage Thorsen
Byggherre
Hilde og Tore Andersen
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig
Status
Ferdigstilt 2018

Bildegalleri

Om ENEBOLIGen I SKOGLYVEIEN

Eksisterende bolig ligger i dag i en eplehage i Skoglyvien. Området er utbygget i flere etapper og består av en sammensatt bygningsstruktur med ett høyst varierende estetisk utrykk.

Takformer- og vinkler  er også sterkt varierende og uten en ensartet karakter. Topografien er varierende, og tilnærming til terreng og tomtetilpasning er utført med ulik grad av stedstilpasning.

 Det nye tilbygget til den eksistrende boligen lokaliseres på sydsiden av eksisterende bebyggelse. Tilbygget kobles mot eksisterende bygg med en inntrukket megler. Nytt tilbygg har iht detaljregulering for tomt, samme takvinkel, gesims- og mønehøyde som eksisterende bygg. Nybygg gjentar da eksisterende volums hovedform, men utformes med knappe detaljer iht dagens forspråk. Nytt takopplett på eksisterende bygg utformes med samme formspråk som takopplett på nybygg. Opplettet har også samme materialitet som nybygg. 

Vi mener at ved å gjøre dette grepet tar man vare på kvalitetene ved det eksisterende bygget samtidig som man tilfører nye elementer som gir bygget funksjonalitet og ett tidsriktig preg. 

Av materialer er det tenkt benyttet stående trekledning i løvtre på tilbygg og nytt takopplett/tilbygg, i tillegg til platekledning og beslåtte flater. Vinduer/dører og beslag i nybygg vil være i en mørk tone  utformet med ett knapt formutrykk på detaljeringen. 

Dagens adkomst til boligen flyttes til megleren mellom eksistende og nytt bygg. Dette vil gi en god funksjonell plan, og en tydelig og god inngang for boligen. Uteplass på terreng etableres mot vest godt skjermet fra tiligende naboer og fremtidig adkomstvei.