Plan og Regulering


KNATTÅS

Arkitekt
Karoline Bergdal
Byggherre
Grålum og Yven eiendom AS
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Boliger
Status
Varslet oppstart november 2016

Bildegalleri

Om KNATTÅS – DETALJREGULERING

Komplett planforslag innsendt. Forventet behandling første halvår 2021.

Detaljregulering av området Knattås i Sarpsborg. Planarbeidet legger til rette for utbygging av området med ca 110-120 boenheter.  Det legges til rette for etablering av variert bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Eneboligene legges tilgrensende til eksisterende boligområder langs Skogliveien og Nøtteveien og skaper en fin overgang til den noe mer konsentrerte bebyggelsen. Rekkehusområdene legges mot det åpne landbruksarealet i nord.

I mellom feltene med bebyggelse legges det inn ulike grøntområder, lekeplasser og uteoppholdsarealer som gir varierte områder for lek- og opphold og sikrer tilgang for allmennheten til Knattås.

Adkomsten til planområdet legges fra Skogliveien litt syd for Grålumstua. Det etableres fortau langs Skogliveien fra Østadveien til ny adkomstvei. Det etableres også fortau langs alle nye internveier og gang- og sykkelvei tilkobling i syd til Nesleveien og Nøtteveien.

Det er underveis i planprosessen gjennomført to runder med grunnundersøkelser og det er gjennomført arkeologisk registrering. De arkeologiske registreringene utført sommer/høst 2018 avdekket fem større funnsteder med aktivitetsområder fra eldre steinalder, yngre bronsealder, yngre romertid og merovingertiden.