Plan og Regulering


GAUPEFARET 20

Arkitekt
Karoline Bergdal
Byggherre
Gaupefaret 20 as
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Boliger
Status
Vedtatt februar 2020

Bildegalleri

Om GAUPEFARET 20 – DETALJREGULERING

Formålet med planen er å fortette eiendommen med konsentrert boligbebyggelse i form av tre frittstående bygningskropper som tilrettelegger for flermannsboliger.. Eiendommen ligger i et etablert boligområde med småhusbebyggelse. Foreslått utbygging skiller seg fra denne bebyggelsen og bryter med områdets tradisjonelle typologi da det legges opp til flere boenheter i hvert av byggene. Planområdet ligger tilbaketrukket fra Gaupefaret og inngår dermed ikke i den etablerte strukturen med eneboliger langs gaten. Transformasjonen er i tråd med kommunale og statlige målsettinger om effektiv arealutnyttelse. Området ligger innenfor det som defineres som «bydelssenter Grålum» i gjeldende kommuneplanens arealdel, og kommunen åpner for en høyere arealutnyttelse innenfor området.

Boligene vil bli liggende vestvendt med utsikt og gode solforhold. Planområdet ligger sentralt og tett på gode kollektivforbindelser. Det er lagt vekt på terrengtilpasning og bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon samtidig som det tilrettelegges for arealeffektiv utbygging. Det blir opparbeidet lekeplass på tomten, i tillegg til innregulering av fremtidig lekeplass ved Gaupefaret som kan komme hele nabolaget til gode. Parkering er plassert under bygget i øst og under lokk sør for bygget.

Reguleringsplanen har skapt engasjement. Underveis i prosessen er det gjennomført åpent møte med naboer og politikere. Det er utført innmåling av alle trær med diameter over 30 centimeter, i tillegg til 25 centimeters terrengkoter. Planforslaget er utarbeidet med omfattende illustrasjonsmateriale for å sikre tydelighet, blant annet solstudier.

Det ble varslet oppstart for planen i desember 2016, og den ble lagt ut til offentlig ettersyn i mai 2018 og september 2019. Detaljregulering av Gaupefaret 20 ble vedtatt feburar 2020.