RAKKESTAD SYKEHJEM

Arkitekt
Karoline Bergdal
Byggherre
Rakkestad kommune
Lokasjon
Rakkestad
Funksjon
Sykehjem
Status
oppstart varslet juli 2019

Bildegalleri

Om RAKKESTAD SYKEHJEM – DETALJREGULERING

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting av området med nytt sykehjem. Det eksisterende Skautun sykehjem skal erstattes med et nytt, moderne sykehjem. Det nye sykehjemmet er tenkt plassert nord øst på eiendommen hvor det i dag ligger tre eneboliger samt deler av Fladstadparken. Deler av den eksisterende sykehjemsbebyggelsen innenfor området skal rives for å gjøre plass til det nye sykehjemmet. Planen skal også legge til rette for utvidelse av vannverket.

Som følge av at planområdet inkluderer Rakkestads vannverk, grense mot Fladstaddammen (råvannsmagasin), beliggenhet tett på ungdomsskolen og at deler av Fladstadparken bebygges utarbeides det også konsekvensutredning til planen som ser på temaene trafikk og grønnstruktur/rekreasjon i tillegg til forholdet til vannverket og tiltakets konsekvenser for dette. Det er derfor laget et planprogram som ble sendt ut sammen med varsel om oppstart.

Det er avholdt åpent møte i forbindelse med varsel om oppstart. 

BAS Arkitekter AS har også laget forprosjekt for nytt sykehjem. Common Ground står for utarbeidelse av skisseprosjektet.