PARKVEIEN BOLIGOMRÅDE

Arkitekt
Karoline Bergdal
Byggherre
Råde kommune
Lokasjon
Karlshus
Funksjon
Omsorgsbolig/bolig
Status
TIl 2. gangs behandling desember 2020

Bildegalleri

Om PARKVEIEN BOLIGOMRÅDE – DETALJREGULERING

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting av området innenfor Ringveien. Eiendommen ligger tett på Karlshus sentrum, rett syd for Rådhuset. Oppstart ble varslet juni 2019, med varsel om utvidet planområde januar 2020. Planen er til 2. gangs behandling i desember 2020.

Den nordre delen av området skal tilrettelegges for utbygging av omsorgsboliger med heldøgns bemanning og den søndre delen skal tilrettelegges for fortetting med ordinære boliger i form av blokkbebyggelse. Det reguleres også inn en utbedret kryssløsning. Dette er gjort i samarbeid med Svendsen & CO som også har laget overvannsrapport for området.

Prosessen startet med utarbeidelse av et mulighetsstudie som utredet en rekke ulike muligheter for utnyttelse av eiendommen.  Gjennom samarbeid med en arbeidsgruppe med representanter fra kommunen (tiltakshaver) og brukerrepresentanter for framtidige beboere i omsorgsboligene ble det enighet om et alternativ som ligger til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplanen.

Det har underveis i prosessen vært åpne møter for de tilgrensende eiendommene, i forbindelse med varsel om oppstart og høring av planforslag.

 BAS Arkitekter jobber også med utarbeidelse av skisseprosjekt for de nye omsorgsboligene. Det skal tegnes 8 boliger, fellesrom og døgnbemannet base.