MAUGESTEN ØST

Arkitekt
Karoline Bergdal / Trine Skjeltorp
Byggherre
Sarpsborg kommune
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig
Status
Oppstart varslet høsten 2017

Bildegalleri

Om  MAUGESTEN øst – områderegulering

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av søndre del av planområdet med bolig, ca. 200 daa. Nordre del av planområdet er tenkt regulert til LNF, i tråd med kommuneplanens arealdel.

Området ligger inne i kommuneplanens arealdel 2015-2026 som fremtidig boligområde B 8.1. Det åpnes for ca. 210 boenheter. Det er krav til omregulering og det er ønske om tilrettelegging for noen selvbyggertomter. Området er allerede regulert i 1989, plan 23-39, Maugestenområdet. I de deler hvor det blir overlapp mellom områdeplan og gjeldende reguleringsplan skal sistnevnte oppheves.

Planområdet ligger på Maugesten, ca. 2,5 km nord for Kurland skole. Planområdet grenser inn til eksisterende boligområde i vest og tar med seg noen tomter nord i boligfeltet. I nord avgrenses planen mot høyspentlinjene og i vest av veien. Planområdet består i hovedsak av et stort uberørt skogsområde som er del av et større friområde mellom bebyggelse i nord, Tunevannet i vest, jordbruksområder i nord og Glomma i øst. Området er relativt kupert, med stigning fra Maugestenveien opp til et høydedrag som følger retning nord/syd.

De arkeologiske registreringene utført sommeren 2018 avdekket flere til nå ukjente automatisk fredete kulturminner. I nord ble det avdekket et større, til nå ukjent, gravfelt med elleve gravminner (de fleste er steinblandede gravhauger og et par røyser), derav en som er markert med tre bautasteiner, minst to hulveiløp, en eldre steinalderlokalitet, løsfunnet flint etc. I tillegg ble det avdekket spor etter flere boplasser sør på planområdet