LOFOTEN HANDELSPARK SØRVEST

Arkitekt
Trine Mathea Skjeltorp
Byggherre
Leknessletta AS
Lokasjon
Vestvågøy
Funksjon
Handelspark
Status
Vedtatt høsten 2021

Bildegalleri

Om LOFoten handelspark SØRVEST – DETALJREGULERING

Loften handelspark sørvest – detaljregulering med konsekvensutredning ble vedtatt høsten 2021.

Hensikten med planen er å legge til rette for å transformere og utvikle den sørvestre delen av Leknessletta til handel/næring. Planområdet er i dag i hovedsak dyrket mark. Planen omfatter gnr/bnr. 18/1024 og deler av 18/1, 18/9, 18/582 og veiareal i Vestvågøy kommune. Planavgrensningen har et samlet areal på ca. 62 daa.

Planens intensjon er å videreutvikle Leknessletta som handelsområde og tilrettelegge for handel med større varegrupper, altså detaljhandel med varer som krever mye plass, og derfor er lite egnet plassert midt i Leknes sentrum, da store deler av verdifullt sentrumsareal beslaglegges. Handel med større varegrupper generer trafikk, både persontrafikk og tungtransport. Denne type trafikk bør ledes utenfor sentrumskjernen for å sikre et miljøvennlig og trygt sentrumsområde for alle trafikanter.