GRÅLUM ALLÉ 2 OG TUNEVEIEN 97

Arkitekt
Simonett Halvorsen-Lange
Byggherre
Center revisjon AS
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig og næring
Status
Vedtatt sommer 2019

Bildegalleri

Om GRÅLUM ALLé OG TUNEVEIEN 97 – DETALJREGULERING

Formålet med planen er å fortette med boliger, og samtidig gi anledning til å videreføre eksisterende forretnings- og kontorvirksomhet innenfor planområdet. I tillegg gir planen rom for tjenesteyting. Hensikten med dette er å kunne utvikle en serviceenhet, f. eks. helsetjeneste, som kan bidra til at boligene særlig kan bli attraktive for eldre.

Grålum allé 2 består i dag av en tomannsbolig kombinert med næring i underetasjen, i tillegg til eneboligen som forutsettes revet. Tuneveien 97 består av bolig, kontor og forretning. Ny bebyggelse kan utvikles i form av to lavblokker på fire og fem etasjer forbundet med heis/trappehus, og med parkering i sokkel/underetasjen. En hensikt er på sikt å kunne utvikle hele planområdet med et helhetlig uttrykk. Derfor tilrettelegger også planen for at eksisterende bygg i Tuneveien 97 skal kunne utvikles i henhold til dagens tekniske krav, og for fremtidig bruk som fire etasjes bygg med flatt tak og med tilsvarende arkitektonisk uttrykk som ny bebyggelse. Eksisterende adkomster videreføres.

Ny bebyggelse skal etableres nordøst i planområdet. Årsaken til dette er å sikre avstand og romslighet rundt eksisterende gravhaug på eiendommen og til småhusbebyggelsen sørvest for planområdet. Plassering og utforming av ny bebyggelse sikrer dessuten støyskjermede uterom og stille side for nye boliger, da Tuneveien er en støykilde i området.

Det er utført støyberegninger og overvannsberegninger samt innhentet uttalelse fra geotekniker i saken. Det er utarbeidet et skisseprosjekt underveis i reguleringsprosessen som viser en tenkt disponering av området. Illustrasjonen er ikke juridisk bindende, da skisseprosjektet er foreløpig. Planområdet ligger sentralt, innenfor bydelssenteret Grålum og tett på gode kollektivforbindelser. Transformasjonen er i tråd med kommunale og statlige målsettinger om arealeffektiv utnyttelse.