Kontor og næring


COOP TUNEJORDET

Arkitekt
Kjell Christian Thorsen
Byggherre
Coop Norge Eiendom
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Butikk/senter
Status
Ferdigstilt vår 2015

Bildegalleri

Om COOP TUNEJORDET

Tune Handelspark (Coop Obs Tunejordet) ligger på område omfattet av reguleringsplan for Tunejordet avgrenset av Vingulmorkveien, Vogtsvei og Hundskinnveien og reguleringsformålet er Kombinerte formål: Forretning/ Kontor F/K1.

Bebyggelse kan innenfor formålet oppføres med mønehøyde/gesimshøyde på 14 meter over planert terreng som dekker maksimalt 30% av feltets størrelse. De resterende 70% av feltets areal tillates med en mønehøyde/ gesimshøyde på 10 meter over planert terreng. Prosjektet har en maks gesimshøyde på 10 meter (hjørne mot sydvest) over planert terreng. Resterende gesimshøyde ligger på 7-8 meter. Det er i prosjektet etterstrebet en klar og enkel materialpalett, enkel lesbarhet hvor innganger er godt markert og oppdeling/ underdeling av en relativt stor og tidligere utflytende bygningsmasse. Tilbygg mot syd/sydøst står frem med Coop sine hovedinnganger. Her er gesimshøyde noe lavere enn eksisterende hovedkropp. Tilbygg mot vest/nordvest star frem med sitt opphøyede hjørne og en noe høyere gesimshøyde enn eksisterende hovedkropp.
Materialpaletten er som nevnt tenkt enkel, for å gi hele anlegget en felles identitet. Hovedsakelig består ytterveggen av sandwichelementer i en mørk grå tone. Utenpå dette legges det til et utforet sjikt bestående av perforerte metallplater. Dette sjiktet benyttes for å dele opp, skape dynamikk og variasjon i fasadene. Utover dette spillet mellom bakvegg og et utforet sjikt, er hovedinnganger og hjørne mot sydvest markert i form av trekledde bokser/rammer. Innføringen av tre som materiale virker positivt i et relativt hardt/kaldt handelsområde. Videre er det tatt I bruk belysning av fasade som ett sterkt virkemiddel. Det er også vektlagt markant belysning av uteområder.